Page 8 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 8

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   08


    Elma Güzeli Zeynep Nurdan Çelik, 51 yıl aradan sonra yeniden sahnede…    1971 yılı Elma Güzeli’nden


    Başkan Özdemir’e teşekkür


       971 yılında düzenlenen                                Elma Güzeli seçilen
       festivalde “Elma Güzeli”                                  Nurdan Çiçek,
    1seçilen Zeynep Nurdan                                      1971 yılında
    Çiçek, 51 yıl sonra Niğde’de yeni-                             düzenlenen festival
    den “Elma Festivali” düzenlen-                                   kapsamında
    mesinden büyük mutluluk duy-                                 düzenlenen güzel-
    duğunu söyledi. Niğde Belediye
    Başkanı Emrah Özdemir’e ve fes-                                lik yarışmasında
    tivalde emeğe geçen tüm kurum                                jürinin ve davetlile-
    ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür                                rin karşısında
    eden Zeynep Nurdan Çelik Elma                                    yürürken…
    Festivalinin geleneksel hale geti-
    rilmesini istedi.
    ∂ ELMA GÜZELİNDEN FESTİ-
    VAL KIYASLAMASI
    Yarım asırdan fazla bir zaman
                                                             vet
    sonra Niğde’de Elma Festivali dü-
                                                             edildiğini ve burada Niğde Bele-
    zenlenmesine en çok sevinenler-
                                                             diye Başkanı Emrah Özdemir ta-
    den birinin de kendisi olduğunu
                                                             rafından kendisine hediyelerin
    söyleyen Zeynep Nurdan Çelik,
                                                             verilmesinden de büyük gurur
    1971 yılında yapılan Elma Festi-
                                                             duyduğunu anlattı.
    vali ile bu yıl yapılan
    festivalin kıyaslamasını                 Zeynep Nurdan Çiçek, gala yemeğinde             ∂ SONSUZ TEŞEKKÜRLER…
    yaptı.                          davetlilere hitaben bir konuşma yaptı…           Gala yemeğine dünyaca ünlü
    1971 yılında düzenle-                                               gastronomi şeflerinin de katıldığı
    nen Elma Festivalinin                  masından büyük mutluluk duy-               hatırlatan Zeynep Nurdan Çelik,
    dönemin valisi Selami                   dum. Protokol üyeleri ve vatan-             “Böylesine güzel bir organizasyo-
    Celayir’in girişimiyle ya-                daşlarımız samimi bir havada               nu gerçekleştiren başta Niğde Be-
    pıldığını anımsatan Zey-                 güzel bir organizasyonla elma              lediye Başkanı Sayın Emrah Öz-
    nep Nurdan Çelik, festival                festivaline katıldılar, bir Niğdeli           demir olmak üzere emeği geçen
    kapsamında oluşturulan                  olarak gurur duydum” diye ko-              tüm kurum ve kuruluşlara, sivil
    jüri tarafından elma güzeli 51 yıl önce düzenlenen festivalin elma güzelleri, nuştu.               toplum örgütlerine ve belediye
    seçiminin yapıldığını belir- ellerinde elma ve çiçeklerle poz verirken… ∂ ÇOK GÜZEL BİR ORGA-          personeline ayrı ayrı teşekkür
    terek, “Ben o yılın elma gü-                                            ediyorum. 51 yıl aradan sonra ye-
                                 NİZASYONDU
    zeli seçildim. İkinci ve  güzeli seçilmese de içerik olarak 2 gün boyunda yapılan etkin-            niden aynı heyecanı yaşadım ve
    üçüncü güzeller de yine jüri tara- dolu dolu bir program akışının ol- liklerin ve konserlerin Niğde’ye      çok mutlu oldum. Bu tür festival-
    fından belirlendi” dedi.                                              lerin her yıl geleneksel olarak de-
                  duğunu ifade eden Zeynep Nur- ayrı bir hava kattığına işaret             vam etmesini diliyorum” ifadele-
    ∂ GURUR DUYDUM…      dan Çelik, “51 yıl sonra yeniden eden 1971 yılı Elma Güzeli Zey-
    Bu yıl yapılan festivalde elma                                          rini kullandı.
                  elma festivalinin düzenlenmiş ol- nep Nurdan Çelik, “Jandarma
                                mehteran takımı ile senfoni or- Niğde’de 1971 yılında düzenlenen Elma Güzeli Zeynep Nur-
                                kestrasının sunumu ve gösterileri son Elma Festivalinde elma güzeli dan Çelik, gala yemeği-
                                                seçilen Zeynep Nurdan Çelik…
                                                                   ne Niğde Belediye
                                de gurur verici idi. Helikopterle                  Başkanı Emrah ve Eşi
                                yapılan gösteri ye de çok beğen-                 Duygu Özdemir’in davet-
                                dik. Festival alanında yerli esna-                   lisi olarak katıldı.
                                fın teşhir ettiği ürünler de çok be-
                                ğenildi. Çok güzel bir organizas-
                                yondu” değerlendirmesinde bu-
                                lundu.
                                 ∂ GALA YEMEĞİNİN ONUR
                                KONUĞU
                                 Elmadan üretilen tüm tatlı, içe-
                                cek ve yemeklerin de festival ala-
                                nında sunumunun yapıldığını be-
                                lirten Zeynep Nurdan Çelik, festi-
    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin gala yemeğinde, valin birinci gününün akşamında
    1971 yılı Elma Gazeli Zeynep Nurdan Çiçek’e hediye takdim etti.  düzenlenen Gala Yemeği’ne da-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13