Page 11 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 11

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                        Kasım 2022    11


     Niğde Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve forma yardımı yaptı
    SOSYAL BELEDiYECiLiKTE
      Başkan Özdemir:
     “Öğrencilerimiz için ORNEK UYGULAMA
      her türlü imkânı
     seferber ediyoruz”

    Niğde Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1800 öğrenciye kırtasiye seti, 300 öğrenciye de okul forması dağıttı. Belediye
    Başkanı Özdemir, sosyal belediyecilik kapsamında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
     N    iğde Belediyesi,  okul formalarını hediye etti.

         önceki yıllarda ol-
                   HER TÜRLÜ İMKANI SE-
         duğu gibi 2022-
                   FERBER EDİYORUZ
         2023 eğitim öğre-
                   Niğde Belediye Başkanı
         tim yılının başla- Emrah Özdemir, yaptığı
    masıyla birlikte öğrencilere açıklamada öğrencilere bun-
    eğitim yardımlarını sür-   dan önce olduğu gibi bun-
    dürdü. Niğde Be-         dan sonra da her türlü
    lediyesi tarafın-   Hizmet     imkânı seferber et-
    dan ihtiyaç    belediyeciliğinde,  meye devam                                mahrum kalmasına gönlü-
    sahibi 1800               edeceklerini                               müz razı olmaz. Bu noktada
    öğrenciye   ülke çapında haklı bir üne söyledi.Niğde                             Sosyal Yardım İşleri Müdür-
    verilen kır- kavuşan Niğde Belediyesi, Belediyesi Sos-                             lüğümüz çok detaylı çalışıyor
    tasiye se-  sosyal belediyecilik alanın- yal Yardım İşle- Niğde Belediyesi tarafından temin edilen 1800    ve ihtiyaç sahibi ailelerin
    tinde öğ-   da da örnek uygulamalara ri Müdürlü-    kırtasiye seti, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.  okula devam eden çocukları-
    rencilerin               ğü’nün çalışma-                              nı belirliyor. Niğde Belediyesi
    yıl boyunca   imza atmaya devam  ları neticesinde  Yeni eğitim-öğretim yılının  ∂ SOSYAL BELEDİYECİLİK  olarak biz de bu çocuklarımı-
    kullanabile-     ediyor.    ihtiyaç sahibi aile- başlamasıyla birlikte bu aile- Başkan Özdemir, Niğde zın eğitimlerine devam ede-
    cekleri defter,          lerin belirlendiğini ifa- lerimiz arasından belirlenen Belediyesi’nin hizmet beledi- bilmeleri için yardımlarımızı
    kalem, boyama seti ve    de eden Başkan Özde-    öğrencilere kırtasiye seti da- yeciliğinin yanında sosyal sürdürüyoruz. Çocuklarımız
    diğer kırtasiye malzemeleri mir, “Bu ailelerimize zaten ğıttık, ayrıca lise eğitimlerine belediyeciliğe de önem ver- bu setleri, formaları güle güle
    yer aldı. Niğde Belediyesi ay- Niğde Belediyesi olarak ihti- yeni başlayan ihtiyaç sahibi diklerini ifade ederek, “Hiçbir kullansınlar. Belediye olarak
    rıca lise eğitimine başlayan yaçları doğrultusun da yar- öğrencilerimizin de okul for- çocuğumuzun eğitimleri için her zaman onların yanında-
    ihtiyaç sahibi öğrencilere de dımlarınızı sürdürüyoruz. malarını hediye ettik” dedi. gerekli olan ihtiyaçlarından yız” diye konuştu.


    ∂ Niğde Belediye Başkanı Em-                                           bugün yapılan her şey sizler için,
    rah Özdemir, yeni eğitim yılının Öğrencilere Başkan sözü                             sizlerin geleceği için, pırıl pırıl
    tüm öğrenci, öğretmen ve velile-                                          yarınlara ulaşmanız içindir.  Biz-
    re hayırlı olmasını diledi. Başkan de çocuklarımız; okulları, öğret- paydaşlarıyla bilimin ışığında rak dönemin başarılı olmasını ler Niğde Belediyesi olarak, Niğ-
    Özdemir, öğrencileri çalışmaktan menleri ve arkadaşları ile bulu- harika bir eğitim öğretim döne- sağlamak zorundayız. Şüphesiz de Belediye Başkanı Emrah am-
    alıkoyacak her türlü imkansızlığı şuyor. Yüz yüze eğitime hasret mini tamamlamak hepimizin en ki başarılı bir eğitim öğretim dö- canız olarak sizlere güzel yaşana-
    ortadan kaldırmaya söz verdi. kaldığımız o kötü günlere dön- büyük arzusudur.Değerli Öğ- nemine en çok ihtiyaç duyan bilir bir şehir bırakmak için var
    Başkan Özdemir, 2022-2023 eği- memiş olmanın mutluluğu ile retmenlerimiz, Sizler bu ül-             gücümüzle çalışıyoruz.  Sosyal
    tim öğretim yılının başlaması 2022- 2023 eğitim öğretim döne- kenin bu milletin varoluşu-               faaliyetler kültürel etkin-
    dolayısıyla bir mesaj yayımladı. mine başlıyoruz Hiç şüphe yok nun, dimdik ayakta duruşu-               likler ve sportif alanda
    Özdemir mesajında şu ifadelere ki öğrencilerimizden öğretmen- nun temel taşlarısınız Sizler              hizmetler ile sizlerin her
    yer verdi: “Ülkemizin dört bir ya- lerimize, eğitim çalışanlarımız- bu memleketin geleceği               daim yanında olacağız.Siz
    nında olduğu gibi Niğde’mizde dan velilerimize, eğitimin tüm olan çocuklarımız ve genç-                değerli yavrularımızın hiç-
                                lerimizin örnek aldığı kah-                  bir sıkıntı çekmeden bilgi-
                                ramanlarsınız. Evlatlarımı-                  ye ulaşmasını kolaylaştır-
                                zı o muhteşem bilgi ve tec-                  mak, sessiz sakin ve güzel
                                rübelerinizle geliştireceği-                  ortamlarda çalışmalarınızı
                                niz, sağlık ve sıhhatle                    yapabilmeniz için kütüpha-
                                dolu hayırlı bir eğitim öğ-                  neler yaptık yapmaya da
                                retim dönemi diliyorum.   bunu fazlasıyla ar-       devam edeceğiz.Siz istediği-
                                  Kıymetli Veliler,     zulayan tarafların başında biz niz sürece sizi çalışmaktan alıko-
                                 Bu sistemin sacayağını oluştu- veliler yer almaktayız. Bu gerçe- yacak her türlü imkansızlıkları
                                ran en önemli parçalardan bir ta- ği unutmadan yavrularımızın ve ortadan kaldıracağıma dair sizle-
                                                             re söz veriyorum.Bu vesileyle
                                nesini de şüphesiz veliler olarak eğitimcilerimizin destekçisi ol- 2022-2023 eğitim öğretim yılının
                                bizler oluşturmaktayız. Çocukla- malıyız.        tüm öğrenci, öğretmen ve velile-
                                rımıza ve eğitimcilerimize eli- Sevgili Çocuklarımız,  rimize hayırlı uğurlu olmasını di-
                                mizden geldiğince yardımcı ola- Bu ülkenin geleceği sizlersiniz,
                                                             lerim.”
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16