Page 16 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 16

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   16

     NiGDE KENT KONSEYi, iLK


     ETKiNLiGiNDE TAM NOT ALDI     N    iğde İktisadi ve İdari program Kültür Merkezinde dü-                   Bir Kent İçin Onların onayı, onların bize yol
                                                        Güçlü
                   zenlendi.Programa Niğde Beledi-
         Bilimler Fakültesi Öğ-
                                                              göstermeleri çok daha önemli.
         retim Üyesi, Sosyal Bi-
                   ye Başkanı Emrah Özdemir, Gazi-
                                                              Bizim görmediğimiz çok daha
         limler Enstitüsü Mü-
                                                              farklı bir pencereden bakabili-
         dürü Prof. Dr. Mutlu antep Kent Konseyi Başkanı Dr.                    Kadınlar   yor kadınlarımız. İnşallah şe-
                                                        El Ele
                      Samet Bayrak, Niğde
     Başaran Öztürk, baş-        Kent Konseyi Başkanı                             hir yönetiminde de çok daha et-
     kanlığında             Prof. Dr. Mutlu Başa-                            kin olmaları lazım” diye konuş-
     kurulan Niğ-            ran Öztürk, Kent Kon-                            tu.Programda katılımcılar, kent
     de Kent Kon-             seyleri Birliği Yürüt-                           konseylerinin yapısı ve önemi,
     seyi, “Güçlü             me Kurulu Üyesi Zey-                            Kurtuluş Savaşında kadınların
     Bir Kent İçin            nep Özbaş Arıkan,                             rolü, kadınların kariyer yolculu-
     Kadınlar El Ele            Gaziantep Kent Kon-                            ğu ve sosyal sorumluluklar gibi
     Niğde Buluş-             seyi Kadın Meclisi                            konular üzerinde konuşmalar
     ması” progra-             Başkanı Ayşe Te-                             yaptı. Katılımcılara plaketlerinin
     mına ev sahipli-            mur, Gaziantep   Niğde Kent Konseyi Başkanı lık yaratmak için bu konuya verilmesinin ardından program
     ği yaptı. Türkiye           Kent Konseyi Ge- Prof. Dr. Mutlu Başaran Özütürk odaklandık” dedi.Prof. Öztürk, ko- sona erdi. Niğde Kent Konseyi’nin
     Belediyeler Birli-           nel Sekreteri Av. programın açılış konuşmasında nuşmasında ayrıca kadınları ev sahipliğinde düzenlenen prog-
     ği, National De-      Aybüken Yıldırım, Proje sorumlu- “Projemizin temasının kadın ola- Kent Konseyi’nde görev almaya rama il dışından katılan heyet,
     mocratic Institute Turkey tarafın- su Şeyma Sonkur, Bursa Gürsu rak seçilmesi bir tesadüf değil. Fe- davet etti. Niğde Belediye Başka- Niğde Kent Konseyinin başkan
     dan finanse edilen, Niğde Kent Belediyesi ARGE Birimi Gençlik dakârlığın, sevginin, ete kemiğe nı Emrah Özdemir ise kadınların ve yöneticileriyle birlikte Niğde
     Konseyi ve Gaziantep Kent Kon- Projeleri Koordinatörü Bilal De- bürünmüş hali olan kadınlarımı- farklı bir pencereden baktığına Valisi Mustafa Koç ve Belediye
     seyi ortaklığında yürütülen proje mir, Niğde Kent Konseyi Yürütme zın toplumlar ve kentler için öne- değinerek, “Kent konseyinde ka- Başkanı Emrah Özdemir’i de ma-
     kapsamında gerçekleştirilen Kurulu Üyeleri katıldı.  mine dikkat çekmek ve farkında- dınlarımızın gücü de çok önemli. kamlarında ziyaret ettiler.
     KENT KONSEYİ ENGELLİLERİN YANINDA
       ∂ Niğde Kent Konseyi üyeleri, 3 kan'ın organize ettiği etkinliğe katıldı- lümü öğrencileri ile engelli kardeşle-
      Aralık Dünya Engelliler Günü müna- lar. Sakatlar Derneği'nin bahçesinde rimiz ve yakınları katıldı. Söz konusu
      sebetiyle İşitme Engelliler Spor Kulü- düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Sn. törende ihtiyaç sahibi üç engelliye
      bünü, Altınokta Körler Derneği'ni zi- Mustafa Koç ile Eşi Neslihan Koç, Em- Niğde Kent Konseyi tarafından akülü
      yaret etti. Sonrasında Sakatlar Derne- niyet Müdürü ve eşi, İl Jandarma tekerlekli sandalye hediye edildi. Et-
      ği Başkanı ve Niğde Kent Konseyi En- Alay Komutanı ve eşi, Kent Konseyi kinlik. engelliler tarafından düzenle-
      gelliler Meclisi Başkanı Songül Çalış- Yürütme Kurulu Üyeleri Sosyoloji Bö- nen konser ile son buldu.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21