Page 17 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 17

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   17
    “Savaşa Hayır” temalı resim sergisinde dünyanın dört bir yanından onlarca sanatçının eserleri yer aldı…
    GUZEL SANATLAR GALERiSiNDE
    ULUSLARARASI SERGI I I I i                                                                    Emrah Özdemir
    Niğde Belediyesi’nin organizesiyle, “Daha Güzel Bir Dünya İçin Savaşa Hayır” temalı resim sergisi Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı.
    G    Uganda ve hatta Orta  75 sanatçı
        uatemala, Eritre,
                     42 ülke
        Amerika’dan gelen
        sanatçı ve aktivistler
        Niğde’den dünyaya
        barış mesajları ver-    99 eser
    di… 42 ülkeden, 75 sanatçıya ait
    99 eserinin yer aldığı serginin
    açılışına katılmak için Niğde’ye
    gelen Guatemala Maslahatgüza-
    rı Federico
    Bernardo
    Villacorta                                                     daha geliştiğine dikkat çekerek,
    Noval, ser-                                                    “Sergiye Afrika’dan hatta, Ugan-
    giye katkıla-                                                   da’dan, Eritre’den, Orta Ameri-
    rından dola-                                                    ka’dan gelen barış aktivistleri-
    yı Niğde Be-                                                    miz var. Bu da çok güzel bir ge-
    lediye Başka-                                                   lişme. Bu açılıştaki çekilen fo-
    nı Emrah Öz-                                                    toğraflar, videolar, bilgiler bir
    demir’e teşek-                                                   gün içinde yaklaşık olarak 50
    kür etti. Küra-                                                  ayrı ülkeye gidiyor ve bağlantılı
    törlüğünü                                                     olarak çok daha fazla ülkelere
    dünyaca ünlü Niğde ressam                                             ulaşıyor. Yani bu Niğde'mizin,
    Safa Büte’nin yaptığı sergiye ay- Niğde Belediyesi’nin Sanat Galerisi’ne dönüştürdüğü Eski Kilise, dünyanın dört bir yanından ressam ve aktivistleri ağırladı.  yöremizin tanıtımı için çok gü-
    rıya sanatçı ve Aktivist Mariana lecek olan “Sanat Sarsıntısı - 10 diyesi olarak sanata ve sanatçı- gelen sanatçıları ve eserleri Niğ- zel bir olay. Sayın Başkanıma ve
    Siebold ve Irina Rodnikoff da ka- Savaşa Hayır” temalı resim ser- ya her zaman destek olmaya de’ye buluşturuyor olmanın destek veren herkese tekrar tek-
    tıldı. Uganda, Eritre ve Orta gisi, Niğdeli sanatseverlerin de gayret ettiklerini belirtti.  mutluluğunu yaşadıklarını ifade rar teşekkür ediyorum” dedi.
    Amerika’dan da sanatçı ve akti- büyük ilgisini çekti.   Serginin küratörlüğünü yapan etti.            ∂ BARIŞ ELÇİSİ OLARAK
    vistler, Niğde’den dünyaya barış ∂ SANATA VE SANATÇIYA ressam Safa Büte’nin de Niğ-  ∂ NİĞDE’NİN TANITIMINA   GELDİK
    mesajı verdi.. Niğde Belediyesi DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK  de’nin uluslararası alanda tanı- BÜYÜK KATKI       Guetemalalı sanatçı ve Barış
    Güzel Sanatlar Galerisi’nde 10 Niğde Belediye Başkanı Em- tılmasına yönelik önemli işler Ressam Safa Büte, serginin aktivisti Mariana Siebold ise
    Ekim’e kadar her gün 13.00- rah Özdemir serginin açılışında yaptığına değinen Emrah Özde- açılışında yaptığı konuşmada Niğde’ye yalnızca bir sanatçı ola-
    16.00 saatleri arasında gezilebi-                                         rak değil aynı zamanda bir barış
                  yaptığı konuşmada Niğde Bele- mir, dünyanın bir çok yerinden sanatın gücünün her gün biraz elçisi olarak geldiğini söyledi.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22