Page 19 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 19

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   19    Niğde Belediyesi’nin hayata geçirdiği Scada Sistemi ve Güneş Enerjisi Santrali ile YILLIK 28 MİLYON LİRA tasarruf sağlanacak…
        HER YIL


       28 MİLYON        TASARRUFTA

    KASADA KALACAK
    “NIGDE MODELI”
    N    iğde Belediyesi’nin, Türkiye’de ilk kez Niğde Belediyesi’nin hayata geçirdiği tasarruf payla-      sağlayacağının hesaplandığını
        “Tasarruf Paylaşımı
                                                             vurguladı.
                  şımı modelli Scada Sistemi, diğer iller tarafından da örnek alınıyor….
        Modeliyle” Türkiye’de
                                                              MİLYONLAR KASADA
        ilk kez gerçekleştirdiği
        ve içme suyunun ku-                                            KALACAK
                                                              Başkan Özdemir, tasarruf sa-
    yudan musluğa kadar izlenerek                                           yesinde Niğde Belediyesi’ne bü-
    kayıp ve kaçağın önlendiği Scada                                          yük bir maddi kaynak akışının
    Sisteminin açılışı düzenlenen tö-                                         sağlanacağını belirterek, “Bele-
    renle yapıldı.                                                   diyemiz hayata geçirdiği tüm
    KAYIP KAÇAK ORANI AZALDI                                              projelerle hem enerji verimlili-
     Scada Sistemiyle ilgili bilgi ve-                                        ğini artırıyor hem de israfı ön-
    ren Niğde Belediye Başkanı Em-                                           leyerek kasasına milyonlarca
    rah Özdemir, içme suyunun ku-                                           lira kazandırıyor” diye konuş-
    yudan çıkıp evlerdeki musluğa                                           tu.
    gelene kadarki sürecinin izlene-                                           KAYNAKLAR TASARRUFLU
    bildiğini, bu sayede suda kayıp                                          KULLANILMALI
    ve kaçak oranının büyük ölçüde                                            Scada Sisteminin açılış töre-
    azaldığını belirtti.                                                ninde bir konuşma yapan Niğ-
     DİĞER İLLER ÖRNEK ALIYOR   Scada Sitemini kuran firma yetkililerinin tanıtım yaptığı tören-          de Valisi Mustafa Koç ise proje-
     “Tasarruf Paylaşımı” modeli ile                                         nin “Niğde Modeli” olarak bü-
    hayata geçirdikleri Projenin Türki- de, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sistemin diğer           tün ülkeye yayılacağını ifade
    ye’de ilk kez uygulanan bir proje  iller tarafından da örnek alınmaya başlandığını aktardı            etti. Vali Mustafa Koç, dünya-
    olduğuna işaret eden Niğde Bele-                                          daki su israfı ve su kıtlığına
    diye Başkanı Özdemir, projenin tem ile tesisler ve içme suyu şebe- 28 MİLYON LİRALIK  rulan Güneş Enerjisi Santrali- dikkat çekerek, kaynakların ta-
    diğer iller tarafından da örnek kesi sürekli gözlem altında tutula- TASARRUF    nin de hizmete girdiğini belir- sarruflu kullanılması gerektiği-
    alınmaya başlandığını kaydetti.  cak, pompa istasyonları, su depo- Niğde Belediyesi’nin 180 mil- ten Başkan Özdemir, hem bu ni bu anlamda Niğde Belediye-
     ÇEVRECİ PROJE       ları, su dağıtım şebekesi ve bütün yon liralık bütçe ile yapımını ta- santralin hem de Scada Siste- si’nin hayata geçirdiği Scada
     Belediye Başkanı Özdemir, “Bu sistemin güvenliği Scada ile sağ- mamladığı Akkaya İleri Biyolo- minin, Niğde Belediyesi’ne yıl- Sisteminin ise güzel ve anlamlı
    proje çevreci bir projedir. Bu sis- lanacaktır” dedi.  jik Arıtma Tesisinin yanına ku- lık 28 milyon liralık tasarruf bir proje olduğuna dikkat çekti.

     Niğde Belediyesi, Ata Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi’nin bağlantısı için 400 metre uzunluğunda alt geçit yaptı
    iki sanayi sitesi alt geçitle birbirine bağlandı
                                          ∂ Niğde Belediyesi, Ata Sanayi Sitesi metrekare asfalt kullanırken, proje kap-
                                         ile Yeni Sanayi Sitesini birbirine bağla- samında 2 bin 400 metre bordur taşı ve
                                         yan alt geçidin yapımını tamamladı.  120 metrekare de parke taşı döşendi.
                                          Sanayi esnafının en çok ihtiyaç duy- Ata Sanayi Sitesi ile Yeni Sanayi Site-
                                         duğu alt geçit projesinin tamamlanma- si’ne birbirine bağlayan 400 metre
                                         sıyla birlikte, bölgede zaman zaman uzunluğundaki alt geçit sayesinde, böl-
                                         meydana gelen trafik kazalarının da gede zaman zaman meydana gelen tra-
                                         önüne geçilmiş oldu.       fik kazaları da önlenmiş oldu.
                                          Niğde –Kayseri yolunun sağında ve ∂ ESNAFA KOLAYLIK
                                         solunda yer alan 2 ayrı sanayi sitesini, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özde-
                                         Niğde Belediyesi tarafından yapımı ta- mir, alt geçidin sanayi esnafına hayırlı
                                         mamlanan alt geçit sayesinde birbirine olmasını diledi. Özdemir, tüm vatan-
                                         bağlandı.             daşlarımız kadar esnafımızın da haya-
                                          ∂ 4 BİN 100 METREKARE ASFALT  tını kolaylaştıracak projeleri Niğde’ye
                                          Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlü- kazandırmaya devam edeceklerini be-
                                         ğü, alt geçidin yapımı için 4 bin 100 lirtti.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24