Page 18 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 18

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   18


    Amaç; sağlıklı ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak…
   BOYLE OLUR TEMIZLIK


                      GUNU ETKINLIGI

     Niğde Belediyesi, Dünya Temizlik Gününde farklı etkinliklere imza attı. Temizlik konusunda

     farkındalık oluşturmak adına, kent merkezinde esnafa süpürge ve faraş dağıtan Belediye
     Başkanı Emrah Özdemir, Kent Ormanında çöp topladı ve çevre temizliği etkinliğine katıldı.

    B    aşkan Özdemir’e eşi diğer sivil toplum kuruluşlarının                          mının temizlik konusunda du-

        Duygu Özdemir, sivil
                  temsilcilerinin katılımı ile Yeni
                                                             yarlı olmasıdır. Bugün özellikle
                  Çarşı’da başladı.
        toplum kuruluşları-
                                                             süpürge ve faraş dağıtmamızın
        nın temsilcileri, öğ-
                   ESNAFA SÜPÜRGE VE
                                                             nü süpürürse doğa çok daha te-
        renciler, belediye te- FARAŞ DAĞITTI                                   nedeni şu; herkes kapısının önü-
    mizlik işleri personeli ve vatan- Öğrencilerin ve katılımcıların                         miz olacaktır” diye konuştu.
    daşların da eşlik ettiği etkinlik çevre temizliği ile ilgili çeşitli                        BAŞKAN ÖZDEMİR VE EŞİ
    kapsamında düzenlenen müzikli pankartlar taşıdığı etkinlikte, Be-                         ÇÖP TOPLADI
    eğlence programında animas- lediye Başkanı Emrah Özdemir,                              Tüm dünyada değişik etkinlik-
    yon gösterileri ve çeşitli yarışma- Yeni Çarşı esnafına süpürge ve                        lerle kutlanan, Niğde’de ise Niğ-
    lar da düzenlendi.      faraş dağıttı. Katılımcılarla birlik-                         de Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
     Niğde Belediyesi’nin renkli gö- te kent merkezinde farkındalık                         dürlüğü’nün organize ettiği Dün-
    rüntülere sahne olan Dünya Te- yürüyüşü gerçekleştiren Başkan                           ya Temizlik Günü etkinliği, daha
    mizlik Günü etkinliği, Belediye Özdemir, burada yaptığı açıkla-                          sonra Kent Ormanı’nda devam
    Başkanı Emrah Özdemir, eşi  mada çevre temizliğinin önemi-                            etti. Belediye Başkanı Emrah Öz-
    Duygu Özdemir, Gençlik ve Spor ne değindi.  Başkan     HERKES KENDİ KAPISININ  konusunda üzerine düşen görevi demir ve eşi Duygu Özdemir bu-
    İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Özdemir, “Doğa hepimizin, tabi- ÖNÜNÜ TEMİZLEMELİ   yerine getirdiğine değinen Baş- rada diğer katılımcılarla birlikte
    Yeşilay Derneği, Kızılay, İzci Ku- at hepimizin. Hepimizin duyarlı Niğde Belediyesi Temizlik İşle- kan Özdemir, “Önemli olan bele- çöp toplayarak çevre temizliği
    lübü, AK Parti Gençlik Kolları ve olması lazım” dedi.  ri Müdürlüğü’nün çevre temizliği diyenin değil, toplumun tama- yaptı.

    En büyük yatırımı ‘Çevreye’ yapıyoruz
     ∂ Kent Ormanındaki çevre  belirten Başkan Özdemir, “Her-                            ∂ SIFIR ATIK BELGESİ
    temizliğinin ardından burada kes kendi dükkânının önünü                             Niğde Belediyesi’nin ‘sıfır atık
    düzenlenen eğlence programın- süpürürse çevre temizliği konu-                          belgesini’ alan nadir belediyeler-
    da çocuklar ve katılımcılar do- sunda sorun kalmaz, gerisini                          den biri olduğuna işaret eden
    yasıya eğlendi. Çevre temizliği biz hallederiz. Biz Niğde Beledi-                        Başkan Özdemir, “Sadece yol,
    ve sıfır atık projeleri kapsamın- yesi olarak her sokağa bir te-                        kaldırım, asfalt yapmıyoruz,
    da yıl boyunca il genelinde ger- mizlikçi de koyabiliriz, ama bu                        çevreye duyarlı yatırımlar da ya-
    çekleştirilen etkinliklerde dere- çözüm değil” diye konuştu.                          pıyoruz. Çeşitli etkinliklerle çev-
    ce yapan meslek örgütlerinin ∂ 500 MİLYON LİRALIK                               re temizliği konusunda farkın-
    temsilcilerine ödülleri ve çeşitli ÇEVRE YATIRIMI                                dalık oluşturmaya
    hediyeler verildi.      Çevre temizliğinin önemli ol-                           çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
     ∂ GELECEK NESİLLERE TE-  duğu-   nu ancak daha                               ∂ ÖĞRETMENLERE BÜYÜK
    MİZ BİR DOĞA              önemlisinin doğa-                            GÖREV
     Belediye Başka-            yı kirletmemek                              Çevre temizliği konusunda öğ-
    nı Emrah                 olduğunu ifade                             retmenlere de büyük görev düş-
    Özdemir                  eden Belediye                             tüğünü kaydeden Başkan Özde-
    burada yap-                Başkanı Em-                              mir, temiz çevreyle ilgili soru-
    tığı konuş-                rah Özdemir,                             nun kesin çözümünün eğitim-
    mada da sağ-                Niğde Bele- dikkat çeken Belediye Başkanı Niğde merkezini olumsuz etkili- den geçtiğini, çocukların bu ko-
    lıklı ve temiz               diyesi’nin  Emrah Özdemir, “Akkaya Barajı, yordu. Göreve gelir gelmez 180 nuda eğitilememesi durumunda
    çevrenin öne-             en büyük yatırımı 240 kuş çeşidine ev sahipliği ya- milyon lira bedelle ileri biyolojik doğayla alakalı sorunların çözü-
    mine vurgu yap-        çevreye yaptığını anlattı. pıyor. Arıtma tesisi kurulmadan arıtma tesisini yaptık ki, bu tesis lemeyeceğini belirtti. Niğde Be-
    tı. Gelecek nesille- re   Akkaya Barajına kurulan ‘İleri önce barajın yaydığı kötü koku- bugünün parasıyla yaklaşık 400- lediyesi’nin Dünya Temizlik
    daha yaşanabilir, daha sağlıklı Biyolojik Arıtma Tesisinin’, Niğ- lar, Niğde Ömer Halisdemir Üni- 500 milyon lirayı bulur. Bu tesis Günü etkinliği Kent Ormanında-
    ve daha temiz bir doğa bırak- de Belediyesi’nin tarihinde yap- versitesi kampüsünde eğitim aynı zamanda kendi elektriğini ki eğlence programı ile sona
    mak için çaba gösterdiklerini tığı en büyük yatırım olduğuna alan öğrencileri, Bor ilçesini ve de üretiyor” şeklinde konuştu. erdi.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23