Page 20 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 20

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   20    Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Sanayi Sitesindeki Projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu


        NİĞDE’YE        KALICI ESERLER


      ATILAN İMZA
    BIRAKMAYA GELDiK

     N   iğde Belediye    ye karşı çıkanları önceleri                             varım” ifadelerini kullandı.
         Başkanı Emrah
                   siyasi rant için bunu yaptık-
                                                              ∂ MUHALEFETİN YÜ-
                   larını düşünmüştük ama si-
         Özdemir, yaptığı
                                                             ZÜNDEN TEMEL ATMA
         açıklamada Kale
         Projesi ve Kentsel yasi rant için bu kadar                               TÖRENİ GECİKTİ
                   memlekete kıyılmaz, bu ka-
                                                              Belediye Başkanı Emrah
    Dönüşüm Projesi’nin siyasi  dar insanlara kıyılmaz” şek-                            Özdemir, konuşmasına
    açıdan bir risk olsa da Niğ- linde konuştu.                                   şunları da ekledi:
    de’ye kalıcı bir eser bırak- ∂ NİĞDE’YE ATILMIŞ                                  “Kale Projesi’ne karşı
    mak için bu riski göze aldık- BİR İMZA                                     Niğde’nin içindeki muhalif-
    larını ifade etti.      100’lerce milyon liralık                              ler olmasaydı, bugün bura-
     ∂ MEMLEKETE BU      bütçenin Niğde Kalesi ve et-                            da temel atma töreni yapı-
    KADAR KIYILMAZ        rafında uygulanacak proje                              lıyor olacaktı. Ama ne yazık
     Yüzyılın projesi olarak ni- için ayrıldığını belirten Bele-                          ki kendini bir şeyler sanıp
    telendirdikleri, büyükşehir- diye Başkanı Emrah Özde-                              sağda, solda saçma sapan
    lerde bile olmayan Kale ve  mir, “Sayın Cumhurbaşkanı-                             konuşma yapanların yü-
    Çevresi Koruma ve Yenile-  mıza, milletvekillerimize ve                            zünden temel atma töreni
    me Projesi’ne karşı çıkanla- teşkilatımıza teşekkür edi-                            gecikti. İnşallah 2023’ün
    ra karşı da mücadele ettik- yoruz. Bu proje Niğde için olacak ne varsa burada bi- bölgesindeki proje Niğde’ye bahar aylarında Kale’de de
    lerini anlatan Başkan Özde- çok büyük bir adımdır, an- zim için koltuk önemli değil- atılmış bir imza olacak. İn- temel atma töreni yapaca-
    mir, “Normalde kurullarla,  cak siyasi bir risktir. Bu tür dir. Biz eser bırakmaya gel- şallah o imzayı atmak bu- ğız. Biz eser bırakmaya
    mahkemelerle uğraşılır ama  projeler birçok belediye  dik, günü birlik geçici eser- günkü ekibe nasip oldu. geldik, Niğde kazanacaksa
    biz maalesef bu projeye kar- başkanını koltuğundan et- ler değil, kalıcı eserler bırak- Bunun karşılığı ne olursa biz her türlü kaybetmeye
    şı çıkanlarla uğraştık. Proje- miştir. Niğde’nin hayrına maya geldik. Özellikle Kale olsun ben her şeye    razıyız…”

    Yıkımların başladığı Eski Sanayi Sitesi esnafı, Hıdırlık’taki modern dükkanlara taşınıyor

              Eski Sanayi Sitesi esnafı
              yeni dükkanlarını sevdi
               ∂ Niğde Belediyesi’nin, Eski Sanayi uzlaşma sağlanırken, yıkım işlemleri
              Sitesi’ndeki 10 hektarlık alanda yürüt- tamamlanan dükkanlar, Niğde Beledi-
              tüğü devasa projelerden biri olan yesi tarafından Hıdırlık Mevkiinde yap-
                 “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim tırılan modern dükkanlara taşınmaya
                     Projesi” bütün hızıyla başladı.
                      devam ediyor. Pro- ESNAF YENİ DÜKKANLARINA
                       je kapsamında  TAŞINIYOR
                       boşaltılan dük- Uzlaşma sağlanan 164 hak sahibine,
                        kanların yıkımı Hıdırlık Mevkiinde Niğde Belediyesi ta-
                        sürüyor.   rafından yaptırılan Yeni Sanayi dük-
                         BÜYÜK   kanlarından 120 metrekare, 85 hak sa-
                         ORANDA   hibine de 60 metrekare dükkan verildi.
                         UZLAŞMA   KİRACILAR DA MAĞDUR
                         SAĞLAN-  EDİLMEDİ
                          DI     Eski Sanayi Sitesi’nde kiracı konu-
                          347 par- munda olan esnaf da mağdur edilmedi.
                         selin bu-
         Niğde Belediye Başkanı      lunduğu  Eski Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren
                               ve dükkan alma hakkı kazanan 92 kira-
           Emrah Özdemir       Eski Sanayi cı hak sahibine 28 adet 120 metrekare-
                        Sitesi’nde bü- lik dükkan ve 64 adet de 60 metrekare-
                        yük oranda  lik dükkanı kura ile verildi.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25