Page 13 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 13

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   13


    Niğde Belediyesi, kentin dört bir yanını yeni nesil çocuk oyun parklarıyla donatıyor


   ÇOCUK OYUN       COCUKLARIN

     ALANLARI


     ÇOĞALIYOR
    YUZU GULUYOR
    N    iğde’de çocuk oyun                                            çocuk oyun parkları kazandı-
                                                              Şehrin dört bir yanına yeni
        parkları ve yeşil
                                                             ran Niğde Belediyesi Park ve
        alan sayısı her ge-
        çen gün artıyor. Be-
                                                             var olan parkları da yeniliyor.
        lediye Başkanı Em-                                            Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,
    rah Özdemir’in talimatıyla,                                            Zemerdin Parkı, El Kuddusi Par-
    kentin dört bir yanına adeta                                            kı, Hıdırlık Parkı, Sağlık Parkı ,
    hemen her gün çocuk oyun                                              Hançerli Parkı, Hamamlı Parkı
    parkları ve yeşil alanlar ekleni-                                         , İlhanlı Mah. Parkına, çocuk
    yor. Niğde Belediyesi Park ve                                           oyun grubu ve fitness aletleri
    Bahçeler Müdürlüğü, kente                                             yerleştirirken bu alanları yeşil-
    yeni çocuk oyun parkları ve ye-                                          lendirme çalışmalarına devam
    şil alanlar kazandırmaya de-                                            ediyor. Niğde Belediye Başkanı
    vam ediyor.                                                    Emrah Özdemir, kente yeni
     Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                            park ve yeşil alanlar kazandır-
    ekipleri, kent merkezinde ço-                                           dıklarını, çocuk oyun alanların-
    cuk oyun alanlarını yeni nesil                                           daki oyun gruplarını da yeni
    çocuk oyun grupları ve fitness                                           nesil oyun grupları ile yenile-
    aletleri ile donatıyor.                                              diklerini belirtti.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18