Page 10 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 10

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   10
     ESKİ RUM KİLİSESİ               HÜDAVENT HATUN                 YUKARI KAYABAŞI
    5 YENI KUTUPHANEDAHA

     T   emel atma töreninde kanlığı ile birlikte geçtiğimiz ay- lacak. 60 gün içinde tamamlan- bir kütüphane ve kütüphane ile se olarak adlandırılan 6 asırlık
                   Özbelde Mevkiinde KOP Baş-
         gençlere müjdelerini
                                                             tarihi yapı, Niğde Belediyesi ta-
                                                birlikte gençlik merkezi ve ka-
                                ması planlanın proje kapsamın-
                                                dınlar için yaşam alanı oluş-
                                                             rafından Kültür Merkezi ve Kü-
                                da burası 24 saat açık
                  larda açılan Çocuk Kütüphanesi
         art arda sıralayan
         Başkan Özdemir, Yu-
                                                             Proje çalışmaları Niğde Beledi-
                  hanenin hemen yanına gençler
         karı Kayabaşı Ma- hizmet vermeye başladı. Kütüp- kalacak.          turulacak.        tüphane olarak dizayn edilecek.
                                                 ∂ 4. Hüdavent Hatun
    hallesi’ndeki Belediye Başkanı için bir çalışma alanı                  Parkı’na bebek kütüp-  yesi ve diğer ilgili kurumlar ta-
    Çalışma Ofisinin bulunduğu oluşturan Niğde Beledi-                    hanesi         rafından yürütülüyor.
    eski Kütüphanenin alt katına ve yesi buranın aynı za-                   Hüdavent Hatun Par-        AKMEDRESE
    İlhanlı Mahallesi’ne gençler için manda bir etüt merkezi                 kındaki eski düğün salo-
    çok amaçlı kütüphaneler aça- olarak kullanılmasını sağ-                  nu “Çocuk ve Bebek
    caklarını, Eski Rum Kilisesinin layacak düzenlemeleri                   Kütüphanesi” olarak
    büyük bir kütüphaneye dön- yaptı.                              düzenlenecek. Burada
    üştürüleceğini ayrıca Hüda-    ∂ 2.Yukarı Kayaba-                     çocukların ilk yaşlar-
    vent Hatun Türbesinin       şı’na 24 saat açık                     dan itibaren kitapla
    bulunduğu alandaki         kütüphane                     tanıştırılması sağlanacak. Niğ-
    eski düğün salonunu          Yukarı Kayabaşı YUKARI KAYABAŞI   Beledi- de’nin ilk ve tek bebek kütüpha-
    da Niğde’nin ilk ve tek       Mahallesi’ndeki Be-      ye Başkanının çalış- nesi sayesinde çocukların tek-
    ‘bebek kütüphanesi’         lediye Başkanı Çalış- ma ofisi de aynı binada hizmet nolojik aletler yerine kitaplara
    olarak dizayn edildiği-       ma Ofisinin bulundu- vermeye devam edecek.   aşına olmasının önü açılacak.
    ni belirtti.            ğu eski kütüphanenin ∂ 3.İlhanlı’ya kütüphane  ∂ 5.Akmedrese Kültür
     ∂ 1.Özbelde Mev-         giriş katına Gençlik ve kadın yaşam alanı    Merkezi ve Kütüphanesi
    kiine Çocuk              Merkezi Şeklinde  İlhanlı Mahallesinde de kısa 1400’lü yılların başında yaptı-
    Kütüpha-                  bir kütüp- süre içinde ihalesi yapılacak rılan taçkapısının ve taşlarının
    nesi                      hane açı- olan proje kapsamında buraya beyazlığından dolayı Akmedre-
            Emrah Özdemir
     HÜDAVENT HATUN KÜTÜPHANESİ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15