Page 7 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 7

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   07


    Başkan Özdemir’den
    ‘Festival’ teşekkürü…     “Yaz kış demeden festival ve etkinliklerimiz devam edecek”

     N   iğde Belediye Baş- mızla birlikte gerçekleştirdik”                           nuştu.

                   dedi.
         kanı Emrah Özde-
                                                              ∂ BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN
         mir, geçtiğimiz
                                                             FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ
                   ∂ 51 YIL SONRA YENİDEN
         hafta sonu düzen-
                                                              Festivalin hazırlanmasında
         ledikleri, “2. Hasat ELMA FESTİVALİ                                  emeği geçen paydaşlara,
                   Daha önceki yıllarda 5 kez
    Günleri-Elma Festivalini” yo- elma festivali yapılmış oldu-                           festivalde görev alan tüm ku-
    ğun katılımla ve büyük bir  ğunu öğrendiklerini aktaran                             rum ve kuruluşlar ile belediye
    coşkuyla gerçekleştirmiş ol- Belediye Başkanı Emrah Öz-                             personeline, festivalin geniş
    maktan mutluluk duydukları- demir, “Bizim edindiğimiz ka-                            kitlelere duyurulmasını sağla-
    nı söyledi.         yıtlara göre son elma festivali                           yan basın mensuplarına ve
     ∂ BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN    51 yıl önce 1971 yılında yapıl-                           basın kuruluşlarına teşekkür
    DEĞERLENDİRME TOPLAN-    mış. O tarihte elma güzeli se-                           eden Başkan Özdemir, “Fes-
    TISI             çilen Zeynep Nurdan Çelik                              tivalimizde bizler onurlandı-
     Belediye Başkanı Özdemir, hanımefendiyi de gala yeme-                             ran protokol üyelerimize,
    düzenlediği basın toplantısın- ğimize davet ettik ve kendisi-                          dünyaca ünlü şeflerimize ve
                                 tifi üyelerimizin el emeği, el leri üyeleri tarafından tama-
    da, 12-13 Kasım tarihleri ara- ne hediyelerimizi taktik ettik”                         gastronomi yazarlarımıza
                                 işi ürünleri ve Niğde lezzetle- men yerel ürünler kullanıla-
    sında gerçekleştirilen ve te- dedi. Henüz 2’incisi düzenle-                           ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
                                 rinin yer aldığı stantlara, fes- rak hazırlandığını, servisin ise
    ması ‘elma’ olan festivalle il- miş olmalarına rağmen, katı-                          Hem çevre illerimizden ve
                                 tival süresince hem il içinden dünyaca ünlü şeflerin gözeti-
    gili değerlendirmelerde bu- lımcıların beğenisini kazanan                            hem de ülkemizin her köşe-
                                 hem de il dışından gelen va- minde, Niğde Ömer Halisde-
    lundu.Ünlü sanatçıların verdi- coşkulu bir festivali geride bı-                         sinden katılan konuklarımıza
                                 tandaşlarımızın ilgisinin yo- mir Üniversitesi Sosyal Bilim-
    ği konserler, yarışmalar, ünlü raktıklarını kaydeden Başkan                           şükranlarımı sunuyorum”
                                 ğun olduğunu memnuniyetle  ler Meslek Yüksek Okulu öğ-
    şeflerle gerçekleştirilen gas- Özdemir, “ Festivalimiz 12                            şeklinde konuştu.
                                 gözlemledik. Jandarma Ge- rencileri tarafından yapıldığını
    tronomi şöleni, gösteriler ve Kasım Cumartesi günü Der-                              ∂ ELMA FUARI HAZIRLIĞI
                                 nel Komutanlığı Havacılık  anlattı.
    farklı etkinliklerle muhteşem bent Kavşağı’ndan vatandaş-                             Başkan Özdemir, 2023 yı-
                                 Başkanlığı tarafından heli-  ∂ KATILIMCILARA NİĞ-
    bir festivale imza attıklarını larımızla birlikte yaptığımız                          lında Niğde’de Elma Fuarı
                                 kopterle sunulan ‘üzüm sal- DE’NİN TURİSTİK YERLERİ
    anlatan Başkan Özdemir, her yürüyüş ile start aldı.                               düzenleyeceklerini de belirte-
                                 kımı’ gösterisi, Jandarma GEZDİRİLDİ
    yıl farklı bir ürün temasıyla Jandar-                                      rek, “Bugüne kadar sadece
                                  Komutanlığı Mehteran Bir-  Belediye Başkanı Emrah
    festivaller düzenlemeye de-                                           Çin ve İtalya’da elma fuarı
                                  liğinin söylediği marşlar ve Özdemir, festivalin amacının
    vam edeceklerini                                                 düzenlenmiş. 3’üncüsü Tür-
                                  halk oyunları ekibinin  sadece elmanın tanıtımı de-
    vurguladı.                                                    kiye’de ve Niğde’de düzenle-
                                   gösterileri de görülmeye ğil, Niğde’nin tarihi ve doğal
     Başkan Özdemir,                      değerdi” dedi.     güzellikleri ile kültü-   necek” ifadelerini
    yıl boyunca tiyatro ve                                                 kullandı.Belediye Baş-
                                    ∂ KIRAÇ KONSERİ-   rü ve yemekleri-
    sinema günlerinin yanı                                                  kanı Emrah Özde-
                                   NE 20 BİN KİŞİ KATIL- nin de tanıtıl-
    sıra sosyal ve kültürel                                                  mir, kentin her
                                    DI          ması oldu-
    etkinliklerle, Niğde’yi ve                                                 yönüyle tanıtıl-
                                     Festivalimizin birin- ğunu belir-
    kentin tüm güzelliklerini                                                  ması, ekonomi-
                                    ci gününün sonunda  terek,
    dünyaya tanıtmak için                                                    sine katkı sağla-
                                   sanatçı Kıraç’ın, muhte- “Festival
    çaba göstereceklerini be-                şem bir konser verdiğini ha- kapsamın-              ması, istihdam
    lirtti. Festivalin, hazırlık         ma Genel  tırlatan Belediye Başkanı  da ilimizde              yaratması ve mar-
    aşaması ve tamamlanma-      Komutanlığı’nın Bando Emrah Özdemir, havadan çe- ağırladığımız            ka şehir hedefine
    sına kadar geçen süreçle ilgi- Takımı eşliğinde Niğde Valili- kilmiş fotoğraflar ve festival dünyaca ünlü şef-   en kısa sürede ulaşa-
    li detaylı bilgiler aktaran Be- ği Fuar Alanına kadar ger- alanında yapılan metrekare lerimize, tarihi ve doğal gü- bilmesi adına düzenledikleri
    lediye Başkanı Emrah Özde-  çekleştirdiğimiz yürüyüşün hesabına göre, konsere yak- zelliklerimizin, turistik yörele- festivallerin, sosyal, sportif ve
    mir, “Bu festivali Niğde Valili- ardından, Fuar Alanında yo- laşık 20 bin kişinin katıldığını rimizin görmelerini sağladık. kültürel etkinliklerin artarak
    ği, Niğde Üniversitesi, Niğde ğun bir katılımla Festivalimi- tespit edildiğini açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanından devam edeceğini de sözleri-
    Esnaf ve Sanatkarlar Odası, zin açılış kurdelesini kestik.                           ne ekledi. Basın toplantısına
                                  ∂ 1971 YILI ELMA GÜZELİ  ve yurtdışından gelen misa-
    Elma Yetiştiricileri Birliği, di- Festival Alanında yerel es-                          katılan Niğde Elma Üreticileri
                                 GALA YEMEĞİNE KATILDI    firlerimiz Niğde’ye hayran
    ğer sivil toplum örgütleri ile naf, sivil toplum kuruluşları                          Birliği Başkanı Atilla Kaplan
                                  Aynı günün akşamında   kaldı. Onların yapıcı eleştirisi
    birlikte düzenleme kararı al- ve kadın kooperatifi üyeleri                           da festivalin düzenlenmesin-
                                 gerçekleştirdikleri Festivalin olan ‘tanıtım eksikliği konu-
    dık. Sadece Niğde Belediyesi ile yöresel sokak lezzetleri                            de ve Niğde elmasının tanıtıl-
                                 Gala Yemeğinin de büyük ilgi sunda’ da elimizden geleni
    olarak da biz bu festivali ya- satıcıları tarafından açılan                           masında büyük emekleri olan
                                 gördüğünü anlatan Başkan  yapacağız ve Niğde’mizi tüm
    pabilirdik ama elma tüm Niğ- stantları yine protokol üyele-                           Niğde Belediyesi’ne ve diğer
                                 Özdemir, salonda sunulan  dünyaya tanıtmak için özel
    de’ye ait bir ürün olduğu için rimizle birlikte gezdik. Yöre-                          tüm paydaşlara teşekkür etti.
                                 yemeklerin Kadın Kooperatif- çaba harcayacağız” diye ko-
    bu festivali diğer paydaşları- sel ürünler ile kadın koopera-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12