Page 4 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 4

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   04
      Elma Festivali
     vatandaşlardan        “Niğde’yi festivaller
       tam not aldı


    kentiyapmaya kararlıyız”


    Niğde’de “2. Hasat Günleri” kapsamında düzenlenen Elma Festivali, vatandaşlardan tam not aldı. Ünlü sanatçılar Kıraç
    ve Derya Uluğ’un Niğdeli hayranlarıyla buluştuğu festivalde, dünyaca ünlü şefler, kentte adeta gastronomi şöleni yaşattı.

     A    lanı tıklım tıklım                                           protokol üyeleri, yerel esnaf,
         dolduran vatandaş-
                                                             sivil toplum kuruluşları ve
         lara ücretsiz elma
                                                             kadın kooperatifi üyeleri ile
         dağıtılırken, Jan-
         darmanın helikop-                                            yöresel sokak lezzetleri satı-
                                                             cıları tarafından fuar alanın-
     terle sergilediği ‘Üzüm sal-                                          da açılan stantları gezdi.
     kımı’ gösterisi ve Mehteran                                           ∂ ÜZÜM SALKIMI GÖS-
     Birliğinin söylediği marşlar,                                          TERİSİ ALKIŞ ALDI
     festivale renk kattı.                                              Jandarma Genel Komu-
     Festivalin Gala Gecesine                                            tanlığı Havacılık Başkanlığı
     katılan 1971 yılı elma güzeli                                          tarafından helikopterle su-
     Zeynep Nur Çelek, Belediye                                           nulan ‘üzüm salkımı’ göste-
     Başkanı Emrah Özdemir’e                                             risi, katılımcılardan bol bol
     teşekkür ederek yıllar sonra                                          alkış aldı. Jandarma Komu-
     yeniden festival düzenlen-                                           tanlığı Mehteran Birliği ise
     mesinden duyduğu memnu-                                             söylediği Marşlarla renkle-
     niyeti anlattı.                                                 nen festival alanında, halk
     ∂ RENKLİ FESTİVAL…     festivalimizin bu yıl ki tema- festivaller de düzenleyece- ∂ AK PARTİ GENEL BAŞ- oyunları ekiplerinin gösteri-
     Niğde Belediyesi’nin ön-  sı ‘Elma’ oldu. Elma Niğde ğiz. Niğde’mizi her alanda KAN YARDIMCISI KARAAS-   leri de beğeni topladı.
     cülüğünden bu yıl 2’si dü- için önemli bir ürün. Yakın tanıtmak istiyoruz, Niğde’yi LAN: “NİĞDE KÜLTÜREL   ∂ DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF-
     zenlenen Hasat Günleri, 12- tarihte gastronomi için festi- festivaller kenti yapmaya OLARAK ÖN PLANDA    LER NİĞDE’DE
     13 Kasım tarihleri arasında valler gerçekleştireceğiz. kararlıyız” ifadelerini kullan- OLAN BİR İLİMİZ”    Dünyaca ünlü şeflerin katı-
     ‘Elma’ temasıyla gerçekleş- Sadece Niğde’mizin ürünle- dı.             AK Parti Genel Başkan     lımıyla gerçekleştirilen
     tirildi. Renkli görüntülere rini değil, tarihi ve doğal gü- ∂ MİLLETVEKİLLERİN-  Yardımcısı ve Sam-         Elma Festivalinde
     sahne olan ve içerek bakı- zellikleri ile kültürel yapısını DEN TEŞEKKÜR     sun Milletvekili           düzenlenen ya-
     mından da vatandaşlardan  da tüm dünyaya tanıtacağız. CHP Niğde Milletvekili   Çiğdem Kara-              rışmalar ve et-
     tam not alan Elma Festivali, Niğde’mizi ve tüm güzellik- Ömer Fethi Gürer, AK Parti aslan ise Niğ-            kinlikler, festi-
     Derbent Kavşağı’ndan pro-  lerini önce çocuklarımıza, Milletvekilleri Yavuz Ergun de’nin tarihi              vali adeta
     tokol üyeleri ve vatandaşla- sonra ülkemize ve dünyaya    ve Selim Gültekin  ve kültürel               gastronomi
     rın kortej yürüyüşü ile başla- tanıtaca-           de açılış töreninde değerleri ile              şölenine dön-
     dı. Jandarma                          yaptıkları konuş-  ön plana çıkan             üştürdü. Niğde
     Genel Komu-                           malarda, festivalin bir il olduğuna           Ömer Halisdemir
     tanlığı’nın                           önemine değine-   işaret ederek, geçti-       Üniversitesi Sosyal
     Bando Takımı                          rek, emeği geçen  ğimiz yıl ulaşıma açılan An- Bilimler Meslek Yüksek
     eşliğinde Niğ-                          kurum ve kuruluş- kara-Niğde otoyolunun,   Okulu öğrencileri ve öğretim
     de Valiliği Fuar                         lara teşekkür etti- kentin ekonomik hayatına görevlilerinin sunumuyla
     Alanına kadar                          ler.        önemli katkı sunacağına   elma kullanılarak hazırlanan
     gerçekleştirilen                          ∂ VALİ KOÇ:   inandığını belirtti. Konuşma- yiyeceklerin bulunduğu
     yürüyüşün ar-                           “ELMA NİĞDE    ların ardından kurdele kese- stant da katılımcıların ilgisini
     dından, fuarın                          İÇİN ÖNEMLİ    rek festivalin açılışını yapan çekti.
     açılış kurdelesi                         BİR ÜRÜN”
     kesildi.                               Vali Mustafa
     ∂ SIRADA                             Koç ise elmanın
     GASTRONOMİ                       Niğde için önemli bir ürün
                     ğız” diye konuştu.
     FESTİVALİ VAR                      olduğuna işaret ederek,
                   ∂ NİĞDE FESTİVALLER
     2. Hasat Günleri Elma                 Türkiye'de ağaç bakımından
                   KENTİ OLACAK
     Festivalinin töreninin açılı-              ilk sırada yer alan yaklaşık
     şında, davetlilere hitaben bir Elma festivalinin daha 600 bin ton üretimle ikinci
     konuşma yapan Niğde Bele-  önce 5 kez yapıldığını,   sırada olan elmanın, gerek
     diye Başkanı Emrah Özde-  1980’li yıllara kadar festiva- yurt içinde gerekse yurt dı-
     mir, geçtiğimiz yıl Hasat  lin düzenlendiğini öğrendik- şında hak ettiği seviyeye
     Günleri kapsamında ‘pata-  lerini aktaran Belediye Baş- ulaşması için düzenlenen
     tes’ temalı bir festival dü- kanı Emrah Özdemir, “Biz festivalin önemine vurgu
     zenlediklerini anımsatarak, bundan sonra ilimizde farklı yaptı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9